I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.unitrh.cz a stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.Internetový obchod je zameraný na predaj nového tovaru. Fotografie uvedené na webovej stránke môžu slúžiť len na ilustračné účely. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru oznámenými predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.
 1. Predajcom a prevádzkovateľom internetového obchodu www.unitrh.cz je:
  Ideal Planet s.r.o.
  Podolská 103/126, Praha 147 00
  Tel: 774 308 646

  (nie je to obchod), ID:24850977. Spoločnosť je registrovaná na Mestskom súde v Prahe C C 201290

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky zadané prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu www.unitrh.cz sa považujú za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Informácie poskytnuté kupujúcim musia byť pravdivé a presné. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávne poskytnutými údajmi.
 3. Elektronický objednávkový formulár vyplnený kupujúcim predstavuje platnú kúpnu zmluvu.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny pri prevzatí tovaru.
 6. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu a všetky ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierka) uvedené v objednávkovom formulári.
 7. Ak kupujúci nesplní svoju povinnosť prevziať a zaplatiť za objednaný tovar, predávajúci má právo odmietnuť ďalšieďalšie objednávky tohto kupujúceho a požadovať úhradu celej sumy prepravných nákladov podľa svojich prepravných podmienok.
 8. Vyplnením registračného formulára alebo objednávky dáva kupujúci predávajúcemusúhlas so zhromažďovaním a archiváciou osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Tieto údaje môže predávajúci použiť len v rámci platných predpisov na správu a účtovníctvo spoločnosti.
 9. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, tovar sa spravidla odosiela do 4 dní od prijatia objednávky.
 10. Tovar, ktorý momentálne nie je na sklade, si môžete objednať. O dátume dodania vás budeme informovať.
 11. Objednaný tovar vám bude zaslaný prepravnou službou, ktorú ste si vybrali v objednávkovom formulári.
 12. V závislosti od hmotnosti tovaru sa určí cena za dopravu, podrobné podmienky sú uvedené v ponuke doprava a platba.
 13. Tieto podmienky sa vzťahujú na prepravu v rámci Českej republiky. Ak chcete poslať tovar do zahraničia, kontaktujte nás e-mailom na adrese: info@unitrh.cz
 14. Prípadné reklamácie sa budú riešiť v súlade s reklamačným poriadkom elektronického obchodu www.unitrh.cz a predpismi platnými v Českej republike v čase uzavretia zmluvy.
 15. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, tovar musí byť nepoškodený (v nepoškodenom obale), bez známok používania alebo opotrebovania a v pôvodnom obale, pošlite tovar späť v stanovenej lehote (rozhodujúci je dátum odoslania). Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci bezodkladne vráti zákazníkovi príslušnú sumu vopred dohodnutým spôsobom. Predávajúci nevracia sumu poplatkov spojených s prepravou tovaru.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
  1. Tovar sa už nevyrába ani nedodáva;
  2. cena tovaru sa výrazne zmenila.

III. Dodacie podmienky, časy odoslania a neprevzatie tovaru.

 1. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, tovar sa spravidla odosiela do 4 dní od prijatia objednávky.
 2. Tovar, ktorý momentálne nie je na sklade, si môžete objednať. O dátume dodania vás budeme informovať.
 3. Objednaný tovar vám bude zaslaný prepravnou službou, ktorú ste si vybrali v objednávkovom formulári.
 4. V závislosti od hmotnosti tovaru sa určí cena za prepravu, podrobné podmienky sú uvedené v ponuke doprava a platba.
 5. Tieto podmienky sa vzťahujú na prepravu v rámci Českej republiky. Ak chcete poslať tovar do zahraničia, kontaktujte nás e-mailom na adrese: info@unitrh.cz
 1. Zákazník je povinný vyzdvihnúť si objednaný tovar u prepravcu alebo do 14 dní na pošte, ak ho pošta nezastihne na jeho adrese.Ak sa tovar vráti dodávateľovi, dodávateľ o tejto skutočnosti informuje zákazníka. Ak tak neurobí, na jeho adresu bude zaslaná faktúra na úhradu nákladov na dopravu a objednávka bude zrušená.V prípade, že zákazník neuhradí faktúru spojenú s nákladmi na dopravu, bude záležitosť postúpená nášmu právnemu zástupcovi.

IV. Reklamácie a záruka

 1. Prípadné reklamácie budú riešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej stránky elektronického obchodu www.unitrh.cz a predpismi platnými v Českej republike v čase uzavretia zmluvy.
 2. Akékoľvek nároky budú riešené k vašej spokojnosti na základe individuálnej dohody s vami a v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pred zaplatením a prevzatím, aby zistil prípadné vady a plne sa oboznámil so stavom zakúpeného výrobku. Kupujúci je povinný bezodkladne nahlásiť našej spoločnosti akékoľvek závady. Nezodpovedáme za chyby spôsobené dopravcom.
 3. Na všetok použitý tovar sa nevzťahuje záruka.
 4. Na nový tovar sa záruka nevzťahuje:

(a) závady vyplývajúce z bežného používania
b) nesprávne používanie výrobku
(c) nesprávne skladovanie

 1. Postup podávania sťažností. Oznámte nám reklamáciu e-mailom alebo písomne a následne vás budeme kontaktovať v súvislosti s nasledujúcim postupom.

Záručná doba mobilného príslušenstva

 • Servisné diely (LCD, dotykové panely, flex, reproduktory, konektory atď.) 3 mesiace
 • Batéria (záruka na kapacitu batérie) 6 mesiacov
 • Ostatné položky (puzdrá, držiaky, nabíjačky) 24 mesiacov
 • LCD a dotykové panely sa prijímajú na reklamáciu len vtedy, ak sú nepoškodené, s ochrannou fóliou, v pôvodnom obale a nelepené. Dotykový panel sa musí pred nalepením otestovať. Ak bol dotykový panel pred testovaním prilepený, nebude sa na to prihliadať a dotykový panel sa bude považovať za poškodený.
 • "Servisný balíček" pre LCD displeje SAMSUNG podlieha osobitným opatreniam a nie je možné ho vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu, ako nadštandardný popredajný servis. Každý reklamovaný diel SAMSUNG je odoslaný výrobcovi na posúdenie a reklamácia je uzavretá až po vyjadrení výrobcu.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru

Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (internetový obchod), spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu (ak je predmetom kúpy kúpna zmluva zahŕňa niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že si spotrebiteľ želá odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní v súlade s predchádzajúcim odsekom, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomnev ideálnom prípade písomne uviesť, že odstupuje od zmluvy, najlepšie s číslom objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu na vrátenie peňazí. Poznámka: Náhrady je možné vyplatiť aj v hotovosti v ktoromkoľvek z prevádzok.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, predávajúci mu vráti peniaze. finančné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru) vzniknuté v dôsledku spôsobu dodania, ktorý si kupujúci zvolil) do 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvyKupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho Predávajúci od Kupujúceho prijal, pokiaľ Kupujúci neurčí inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté finančné prostriedky.kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy do 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného požičania tovaru. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, musí do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odovzdať predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu za to, čo sa už nedá vrátiť. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, predávajúci si môže uplatniť nárok na náhradu škody voči spotrebiteľovi a započítať svoju pohľadávku s vrátenou kúpnou cenou. V takom prípade je predávajúci povinný preukázať vzniknutú škodu. V takom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi len zníženú kúpnu cenu.

Predávajúci si môže kúpnu cenu, ktorá sa má vrátiť, započítať s nákladmi, ktoré predávajúcemu skutočne vznikli pri vrátení tovaru.

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

 • na poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • dodávka alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle podnikateľa,
 • dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniam spotrebiteľa alebo jeho osobe,
 • dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následnejvykonanie iných než požadovaných opráv alebo dodanie iných než požadovaných náhradných dielov,
 • dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý z hygienických dôvodov nemožno vrátiť,
 • dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal,
 • zásobovanie novinami, periodikami alebo časopismi,
 • ubytovanie, dopravu, stravovanie alebo voľný čas, ak obchodník tieto služby poskytne v stanovenej lehote,
 • uzavreté na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby alebo
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nie je dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutímm lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
  1. tovar sa už nevyrába ani nedodáva;
  2. cena tovaru sa výrazne zmenila.

V týchto prípadoch bude kupujúci okamžite kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu vrátená.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Platné ceny sú kupujúcemu potvrdené v čase potvrdenia objednávky. Ak je platná cena rovnaká alebo nižšia ako cena v objednávke, tovar sa dodá za cenu platnú v čase prijatia objednávky. Ak je cena vyššia ako cena uvedená v objednávke, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Ceny sú platné len pri objednávaní tovaru cez internetový obchod unitrh.cz, v kamenných predajniach sa môžu ceny líšiť.

VII. Ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len na účely plnenie zmluvy s kupujúcim, marketingové akcie predávajúceho (vrátane tých, ktoré sa vykonávajú so zmluvnýmipartnerov predávajúceho) a na overenie úverovej bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho, nana základe tohto overenia môže predávajúci predložiť kupujúcemu osobitnú ponuku. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej strane atď. s výnimkou nižšie uvedených prípadov a situácií súvisiacich s distribúciou alebo platbou v súvislosti s objednanýmtovar (zverejnenie mena, čísla účtu a adresy dodania) alebo špeciálne marketingové akcie. Predávajúci zabezpečí, aby dotknutá osoba neutrpela žiadnu ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a dbá aj na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Akékoľvek osobné údaje, ktoré kupujúci dobrovoľne poskytne predávajúcemu na účely vybavenia objednávky, marketingových akcií predávajúcehobonita, dôveryhodnosť a platobná morálka kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Z. z, o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, najmä názov, prípadmeno, adresa, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis atď. biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajovúdaje na účely plnenia predmetu uzavretej kúpnej zmluvy, použitie na marketingové účely predávajúceho (najmä na účely na účely zasielania obchodných oznámení, a to aj prostredníctvom tretích strán, telemarketingu, SMS) a na účely overenia úverovej bonity, dôveryhodnosti a platby morálky, až do písomného vyjadrenia nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním zaslaného spoločnosti Ideal Planet s.r.o. Na Morávce 1263, Uherské Hradiště 68601.

Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté UNITRH na marketingové účely poskytuje UNITRH dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti UNITRH na marketingové účely je platný po dobu 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúcim.

Ak si kupujúci vytvorí viacero používateľských profilov, v ktorých uvedie rovnaké kontaktné údaje, z technických dôvodov nie je možnéZ technických dôvodov je možné odhlásenie z odberu obchodných oznámení pre všetky profily používateľov vykonať na základe automatizovaných procesov. V takom prípade musí kupujúci kontaktovať spoločnosť UNITRH telefonicky alebo e-mailom, aby zrušil odber obchodných oznámení pre všetky používateľské profily.

V rámci reklamačného konania sa od zákazníkov vyžadujú tieto informácie: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sa spracúvajú výlučne na účel nevyhnutný na vybavenie sťažnosti a v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z, o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu vrátane práva naprávo požadovať vysvetlenie a opravu chybného stavu a ďalšie zákonné práva na tieto údaje.

UNITRH môže v prípade udelenia súhlasu spracúvať aj tzv. Používanie "cookies" na uľahčenie poskytovania služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES o účele "cookies" alebo podobných nástrojov a na zabezpečenieJe zabezpečené, aby používatelia boli oboznámení s informáciami, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenia, ktoré používajú, UNITRH tu stanovuje osobitné podmienky používania súborov cookie na tento účel. Používatelia majú možnosť odmietnuť ukladanie súborov cookie alebo podobných nástrojov do svojich koncových zariadení, napr. aktivovaním funkcie anonymného prehliadania v ich prehliadači.

Spoločnosť UNITRH si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho vytvorenú z blokovanej IP adresy, ak je táto IP adresa na čiernej listine, aby sa zabránilo trestnej činnosti a minimalizovali sa škody. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať spoločnosť UNITRH e-mailom alebo telefonicky.

UNITRH si vyhradzuje právo používať anonymizované údaje o činnosti používateľov webových aplikácií na zlepšenie svojich služieb.

Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovaním kupujúci týmto súhlasí.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov:

Zaväzujeme sa pri nakladaní s údajmi dodržiavať zákon č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť Ideal Planet s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.unitrh.cz, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 101/2000Sb, a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Ideal Planet s.r.o.

Aké údaje zhromažďujeme?
Na uskutočnenie obchodnej transakcie potrebujeme poznať vaše meno (alebo názov spoločnosti, IČO a kontaktnú osobu), adresu (prípadne fakturačnú a dodaciu adresu), telefónny a e-mailový kontakt. Uchovávame aj záznamy o vašich obchodných transakciách s nami. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola zaplatená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie alebo pri preplatení dobropisu môžeme od vás požadovať, aby ste poskytli identifikačný doklad (OP alebo CP), aby sa predišlo škodám a aby sa zabránilo legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokumentov vám môžeme odmietnuť vydať/vrátiť tovar alebo peniaze.

Na čo sa údaje používajú?
Aby sme mohli uskutočniť obchodnú transakciu a doručiť tovar na vami určené miesto, musíme s vami komunikovať a vedieťt vyššie uvedené informácie a tieto informácie získame pri vašej registrácii, či už trvalej alebo dočasnej. Keďže sa tieto osobné údaje zhromažďujú na účely uskutočnenia obchodnej transakcie, váš výslovný súhlas sa nevyžaduje.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje cenu tovaru, dodacie podmienky a všetky ustanovenia podmienky platné v deň objednávky a v deň odoslania objednaného tovaru.
 2. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že ich práva a povinnosti sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, ak nie je v obchodných podmienkach výslovne uvedené inak.

Zmena cien z dôvodu vývoja cien vyhradená, zmena parametrov výrobku z dôvodu technického vývoja vyhradená, prípadné chyby v textoch alebo ilustráciách vyhradené.

Tovar pošlite na túto adresu:

Ideal Planet s.r.o.

Na Morávce 1263
Uherské Hradiště
68601

Platnosť od 1.1.2019

Heureka:

"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. v prípade niektorých služieb informačnej spoločnosti neodmietnete prijímať naše obchodné oznámenia ani neodvoláte svoj predtým udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely im môžeme odovzdať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu."